Форум Българска Гора - всичко за горите, горското стопанство,  горската промишленост, дивеча, лова и риболова
април 21, 2018, 09:12:29 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Новини: Присъединете се към нас във Facebook групата на Форум "Българска Гора (http://www.facebook.com/groups/bgforest/)
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: [1]   Надолу
  Изпрати темата  |  Изпечатай  
Автор Тема: Указания на ДАГ за ползване в недържавни гори  (Прочетена 10300 пъти)
admin
Administrator
I бонитет
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 198Профил WWW
« -: август 04, 2008, 19:22:45 »

До влизане в сила на измененията и допълненията на ППЗГ Ви даваме следните
УКАЗАНИЯ
Ползването в недържавните гори се извършва въз основа на писмено заявление до директора на държавното горско стопанство, съответно държавното ловно стопанство по образец, подадено от собствениците или упълномощено от тях лице. В гори - съсобственост на физически лица, заявлението за ползване може да се подаде от един от съсобствениците. Към заявлението се прилагат следните документи:
1.   Документ за собственост;
2.   Удостоверение за наследници, когато гората е възстановена на наследници;
3.   Нотариално заверено пълномощно, когато заявителят не е собственик, копие от договор (или копие от търговска регистрация за кооперациите), по силата на който собственика, а в случаите на съсобственост лицата, притежаващи повече от половината от съсобствения имот, са възложили управлението или са предоставили ползването на имота - когато заявлението за ползване се подава от страна по договора;
4.   Надлежно оформен Карнет - опис по образец;
5.   Технологичен план по образец;
6.   Утвърдено План- извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта, ако се налага такава.
Ползването на дървесина от горите, независимо от тяхната собственост, се извършва от търговци, регистрирани по чл. 57а от ЗГ, с изключение на случаите, когато ползването се извършва от собственика в собствения му имот и при ползването на дървесина от физически лица по такса на корен. В заявлението се посочват данни за лицето, което ще извършва ползването и е вписано в регистъра по чл. 57а от ЗГ. Ползването се осъществява съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми. Изключение от това изискване са горите, собственост на физически и юридически лица, с площ на всеки отделен поземлен имот под 20 декара.
За ползване в гори - собственост на физически и юридически лица, с площ на всеки поземлен имот под 20 дка, към заявлението, не се прилага документа по т. 6 и видът на сечта се определя съгласно Наредба №33/2005 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане. За тези гори не се одобряват план-извлечения, а се спазват изискванията на ЗГ.
Маркирането на дърветата за сеч се извършва от лицата, регистрирани по реда на чл. 39 от ЗГ или служител по горите преди подаване на заявлението или след утвърждаване на план-извлечение, когато се налага промяна на вида и/или интензивността на сечта. При маркирането се изготвя карнет-опис, който се подписва от маркиращия лесовъд.
Изграждането на временни извозни пътища и спускове се извършва при наличието на технологичен план и скица, одобрени от директора на ДГС/ДЛС, като срокът за изграждане се определя в позволителното за сеч.
Годишното ползване в гори, собственост на общини, се одобрява от регионалната дирекция по горите по представен годишен план по образец, утвърден от председателя на Държавна агенция по горите.
Позволително за сеч и извоз на дървени материали до временен склад, за горите - общинска собственост, се издава въз основа на заявление от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице, към което се прилагат:
1.   решение на Общинския съвет за извършване на ползването;
2.   един от следните документи: утвърден годишен план за ползване, утвърдено план-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта, утвърден списък на инвентаризираната суха и паднала дървесина.
Общините, както и собствениците на гори и земи от горския фонд, с обща площ по-голяма от 500 хектара, които са сключили договор с лица, регистрирани по чл. 39, ал. 2 от ЗГ, водят книга за ползването по образец. В останалите случаи книги за ползването се водят от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство. Контролът върху маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се осъществява от регионалните дирекции по горите.
Транспортирането от временен склад на дървесина, добита от общинския горски фонд по реда на чл. 53, ал. 2, т. 1 от ЗГ се извършва с позволително за извоз, издадено от лицето, с което е сключен договор на основание чл. 26, ал. 2 от ЗГ, или от лицето, наето по реда на чл. 76, ал. 5 от ЗГ. Когато няма назначени такава лица, позволителното за извоз се издава от служител на държавното горско стопанство/ловно стопанство срещу заплащане на такса за административна услуга.
Извън случаите по чл. 59, ал. 12 и 13 от Закона за горите, необработеният дървен материал се транспортира, придружен с превозен билет, издаден от лицето, с което е сключен договор на основание чл. 26, ал. 2 от ЗГ, или от лицето, наето по реда на чл. 76, ал. 5 от ЗГ, а когато няма такива лица, от служител по горите на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство срещу заплащане на такса за административна услуга.
Документите за транспортиране на дървесина се издават ръчно или чрез електронно устройство. Електронните устройства/терминал се използват след регистрацията им в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство и се предоставят по реда, предвиден в Заповед № 1260/02.07.2008 г. на председателя на ДАГ. Със заповедта и договора за предоставяне на терминалите се определят и редът и начинът на заплащане на издадените превозни билети.
Кочаните с превозни билети се предоставят на собствениците на облата дървесина и на дървата за горене на временен склад от директора на държавното горско стопанство или определени от него длъжностни лица, въз основа на заявление по образец и след тяхното заплащане.
Директорът на държавното горско стопанство или определени от него длъжностни лица предоставят превозни билети на собствениците на облата дървесина и на дървата за горене на временен склад. Превозните билети се предоставят срещу заплащане на стойността им.
Добитата дървесина преди транспортирането се маркира с експедиционна горска марка. Експедиционните горски марки се предоставят иа правоимащите лица със заповед на директора на ДГС/ДЛС, след писмено заявление. Лицата, получили експедиционна горска марка я връщат в съответното държавно горско стопанство и държавно ловно стопанство в срок, определен в издадената заповед.
Сечищата се освидетелстват в срок до 30 дни след изтичане на срока за извоз от:
1.   общините, обединенията на собственици на гори, както и от собственици
на гори с площ на имотите по-голяма от 500 хектара - за собствените им
гори;
2.   от държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство - за
горите, извън посочените в т. 1.
За резултата от освидетелстването на сечището се съставя констативен протокол:
-   от собственика или негов упълномощен представител и от лице, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика, в случаите по т. 1, като той се подписва от горския надзирател на съответния охранителен участък;
-   от представител на държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство и от лицето, извършило добива на дървесина, в случаите по т. 2.
Невъзобновени сечища и пожарища от горския фонд се залесяват от собственика им до две години след изсичането или опожаряването. При обективни причини срокът може да се удължи от директора на регионалната дирекция по горите с една година.
Контролът върху дейностите по възпроизводство и ползване, вкл. на освидетелстваните сечища, се извършва от регионалните дирекции по горите.Активен

katy
V бонитет
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 1


Профил Ел. поща
« Отговор #1 -: октомври 19, 2008, 17:58:02 »

това не е отговор,хайде да говорим за такса инфраструктура
Активен
admin
Administrator
I бонитет
*****
Неактивен Неактивен

Публикации: 198Профил WWW
« Отговор #2 -: октомври 20, 2008, 07:50:39 »

Това е такса, която ще се натрупва във фонд Българска гора и ще е предназначена за изграждане на горски пътища. Според статията по-долу ще е в размер на 1лв./куб.м. Не става ясно дали ще се ползват само за държавни гори или и за други собственици. Сега има кооперации и общини, които сами или чрез европейски пари си финансират изграждането на пътища.
http://pazari.dnevnik.bg/show/?storyid=540049

Katy, какво по-точно те интересува?
Активен

Страници: [1]   Нагоре
  Изпрати темата  |  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Webdesign: BIOGRAPHICS

Ρ 砠㮰ࠨ 㮰᪨ 謮⨢></a></div>

	<div id=
Powered by PHP Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines Валиден XHTML 1.0! Валиден CSS!